Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis Theme natoque penatibus.

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

1) Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wyznaczonym miejscu i w ustalonych godzinach.
2) W sytuacjach losowych Centrum Gimnastyczne „Olimpic” ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie – bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.
3) Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy regulamin oraz mają uregulowaną opłatę miesięczną.
4) CG-Olimpic zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku zalegania z płatnością za zajęcia lub zachowania zagrażającego zdrowiu pozostałych uczestników.
5) Zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
1) Regularne uczęszczanie na zajęcia, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób (instruktor ma prawo do wykreślenia z listy dziecka w przypadku utrudniania prowadzenia zajęć), dbanie o czystość i porządek.
2) Uczestnik zajęć bezwzględnie powinien stosować się do poleceń instruktora. Za notoryczne niestosowanie się do poleceń instruktora, zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych Uczestników zajęć, zastrzegamy sobie możliwość usunięcia Dziecka z listy Uczestników zajęć, dokonując zwrotu na konto należności za niewykorzystane zajęcia.
3) Uczestniki przed przejściem do części sportowej bezwzględnie pozostawiają odzież wierzchnią w szatni.
4)Zakaz opuszczania pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia, bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
5) Uczestnika (oraz Rodzica - tylko podczas pierwszych próbnych zajęć) obowiązuje bezwzględny nakaz zmiany obuwia przed wejściem na salę sportową.
6) Uczestnik zobowiązany jest do uczestniczenia w zajęciach w jednolitym CZARNYM stroju gimnastycznym; body, tiulowa spódniczka, napalcówki, w sezonie zimowym getry i bluza z dł. rękawem-bez kaptura! Włosy gładko upięte szpilkami w wysoki kok - brak fryzury jest podstawą do odmówienia Dziecku udziału w zajęciach.
1) CG-Olimpic nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niestosowania się do zaleceń instruktora.
2) CG-Olimpic nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w czasie zajęć wynikające ze złego stanu zdrowia Dziecka.
3) Zabrania się udziału w zajęciach dzieci chorych lub przeziębionych. Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo odmówić udziału w zajęciach Dziecku, które wyraźnie ma objawy chorobowe (katar, kaszel, gorączka, itp.)
4) Rodzic zobowiązany jest dopilnować, aby Dziecko bezpośrednio przed zajęciami skorzystało z toalety.
5) W sali podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestniki, Rodzice czekają na Dzieci przy szatni.
6) Rodzic/Opiekun jest zobowiązany dostarczyć na pierwsze regularne zajęcia wypełnioną i podpisaną umowę uczestnictwa w zajęciach.
7) Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w drodze na zajęcia i odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu.
8)Rodzice/opiekunowie dziecka powinni niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału w zajęciach
9) Rodzice odpowiadają za dzieci i ich zachowanie przed i po zajęciach, w drodze na i z zajęć.
10)Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania - w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
11) Instruktor nie zobowiązuje się do pilnowania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach lub w szatni i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
12)Wcześniejsze wyjście z zajęć jest możliwe tylko po osobistym zgłoszeniu się rodzica/opiekuna lub pisemnym powiadomieniu instruktora zawierającym: imię i nazwisko, datę i godzinę opuszczenia placówki potwierdzonym czytelnym podpisem rodzica.
13) Wszelkie zmiany danych podane w zgłoszeniu proszę niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
14) Ubezpieczenie dziecka spoczywa w gestii rodzica /opiekuna.

Administrator danych
Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach strony www.cg-olimpic.pl jest firma Centrum Gimnastyczne Olimpic Sp. z o.o.  z siedzibą w 52-129 Wrocław, ul. Johanna Straussa 28/2, NIP: 8992964000, REGON: 525647063, KRS: 0001043394

Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych – Pani Olga Mishenova, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

 • Adres pocztowy: 52-129 Wrocław, ul. Johanna Straussa 28/2
 • Na ręce: Inspektor Ochrony Danych
 • Adres e-mail: o.mishenova@cg-olimpic.pl

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych
Firma CG-OLIMPIC publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego zbierane są dane osobowe.

W ramach publikowanych informacji powiemy Tobie:

 • Jakie są cele przetwarzania danych
 • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane
 • Komu udostępniliśmy Twoje dane
 • Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • Jakie prawa Tobie przysługują i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?
Możesz tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z przygotowanych narzędzi tj.:

 • Listownie na adres Inspektora ochrony danych

Prawo dostępu
W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem, o wydanie informacji o tym, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych Danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki.

Prawo sprostowania
W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli uznacie Państwo nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Państwa żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu
W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność swoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możecie Państwo żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych
W każdej chwili Macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Państwa zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili macie Państwo prawo do wystąpienia do administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 1

 1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z serwisu (zwanymi dalej: „Użytkownikami”) będącego własnością firmy Centrum Gimnastyczne Olimpic Sp. z o.o., znajdującego się pod adresem www.cg-olimpic.pl (zwanym dalej „Serwisem”) oraz politykę plików cookies.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest firma Centrum Gimnastyczne Olimpic Sp. z o.o. z siedzibą: 52-129 Wrocław, ul. Johanna Straussa 28/2, NIP: 8992964000, REGON: 525647063, KRS: 0001043394 zwany dalej „Administratorem”.
 3. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych – Pani Olga Mishenova, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Jeżeli chcecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych proszę skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej: adres do korespondencji: 50-517 Wrocław, ul. Johanna Straussa 28/2 z dopiskiem „na ręce IOD”; adres e-mail: o.mishenova@cg-olimpic.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Pozyskiwanie informacji o Użytkownikach Serwisu i ich zachowaniu odbywa się w następujący sposób: (a) poprzez dane wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach elektronicznych zamieszczonych w Serwisie (w tzw. sidebarach, formularzach kontaktowych oraz formularzach bezpłatnej wyceny) lub formularzach aplikacji internetowej live chat, (b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczka”), (c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 6. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkowników, przy czym Serwis może zbierać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP, przeglądarka).
 7. W serwisie wykorzystywany jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego celem jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

§ 2

 1. Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 2. Niniejsza strona internetowa www.grupa-tense.pl oraz wszystkie jej podstrony, oraz subdomeny korzystają z plików cookies wyłącznie w celach:
  (a) tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które ułatwiają zrozumieć, w jaki sposób używany jest Serwis oraz pomagają w jego rozwoju,
  (b) optymalizacji stron internetowych pod kątem różnych urządzeń i przeglądarek,
  (c) mierzenia skuteczności prowadzonych akcji i działań reklamowych, a także dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na stronie Serwisu, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej szczegółów: https://support.google.com);
 3. W związku z powyższym część danych może być przekazywana za pośrednictwem narzędzi, z których korzystamy, do zewnętrznych partnerów. Partnerzy mogą natomiast połączyć te dane z innymi informacjami otrzymanymi od Użytkownika lub przesłanymi za pomocą narzędzi, z których sam korzysta. Poniżej znajduje się lista partnerów, z którymi współpracujemy:
  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Hotjar (administrator cookies: Hotjar Limited z siedzibą na Malcie),
  • Smarsupp (administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o. z siedzibą w Republice Czeskiej),
  • Inspectlet (administrator cookies: Inspectlet Inc., z siedzibą w USA),
  • Woopra (administrator cookies: Woopra, Inc.z siedzibą w San Francisco),
  • Albacross (administrator cookies: Albacross Nordic AB z siedzibą w Szwecji.
 4. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:(a) sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; (b) stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 5. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.cg-olimpic.pl i jej podstron lub subdomen, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 6. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.cg-olimic.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać, korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 7. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.cg-olimpic.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

§ 3

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników są zapisywane po stronie serwera. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia wydajności hostingu.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać inne parametry takie jak czas nadejścia zapytania oraz wysłania odpowiedzi, napotkane błędy, informacja o adresie IP użytkownika oraz wykorzystywanej przez niego przeglądarce. Wszystkie zebrane dane nie są powiązane z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, a ich wykorzystanie ma na celu tylko i wyłącznie efektywne administrowanie serwerem.

§ 4

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu, o których mowa w § 1 ust. 4 powyżej, następuje wyłącznie w celu, w jakim niniejsze dane zostały wprowadzone przez Użytkownika Serwisu do Serwisu za uprzednią jego zgodą, w tym: a. w celu sporządzenia wyceny usługi i wysłania oferty handlowej, b. w celu obsługi zgłoszenia, kontaktu lub udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika Serwisu; c. wypełniania przez Administratora obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa, d. wypełniania przez Administratora prawnie usprawiedliwionych celów (np. prowadzenia działań marketingowych), realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, które nie naruszają praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej oraz podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. podmioty obsługujące systemy informatyczne, podmioty świadczące usługi doradcze, usługi księgowe i prawne.
 3. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator będzie gromadził część lub wszystkie z danych wymienionych niżej: a) imię i nazwisko, b) nazwę firmy, c) numer telefonu kontaktowego, d) adres e-mail, e) adresy IP, f) adres www strony Użytkownika, g) informacje komplementarne, dotyczące prowadzonego przez Użytkownika biznesu.
 4. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby posiadające nadane przez Administratora upoważnienia.
 5. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.
 6. Zgromadzone dane Użytkowników będą przechowywane jedynie tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych i regulacyjnych (w tym np. księgowo-rachunkowych) oraz niezbędne ze względu na usprawiedliwioną realizację celów wskazanych § 4 ust. 1.
 7. Administrator kontaktować się będzie z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, lub poprzez aplikację internetową (live chat).
 8. Administrator jest odpowiedzialny za użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych przekazanych przez Użytkowników Serwisu, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 9. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 17 kwietnia 2016 r.
 10. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowana, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. W razie wszelkich pytań, wątpliwości, zastrzeżeń lub reklamacji dotyczących polityki prywatności, a także w przypadku realizacji uprawnień opisanych powyżej prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://www.cg-olimpic.pl/kontakt

DANE PODMIOTU

CENTRUM GIMNASTYCZNE OLIMPIC SP. Z O.O.
UL. JOHANNA STRAUSSA 28/2
52-129 WROCŁAW
NIP: 8992964000
REGON: 525647063
KRS: 0001043394